เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร

นิติบุคคล

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
*กรณีชื่อนิติบุคคลกับชื่อทางการค้า
ไม่ตรงกัน ให้แนบเอกสารประกอบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มีอํานาจลงนาม
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม
: ใบภ.พ.20 (ถ้ามี)
สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ